یادآمد

کامل‌ترین باشگاه مشتریان

یادآمد در یک نگاه

جایی که بتوانید اطلاعات فروش و مشتریان را دسته‌بندی کنید تا سر به زنگاه با یک برنام‌هریزی درست و هدفمند فروش خود را دو تا سه برابر افزایش دهید.
اطلاعاتی که میدانید چقدر در مسیر رشد کسب و کار شما با اهمیت است منتها راه ذخیره‌سازی، به‌روزرسانی و دستیابی مجدد به آنها را پیدا نکردید.
یادآمد اینجاست تا به کسب و کار شما کمک کند که از سیر تا پیاز اطالعات مشتریان را جمع آوری کنید و از یک مشتری گذری، مشتری وفادار بسازید.

1,500+

مجموعه (فروشگاه) فعال

7,000,000+

کل مشتریان ثبت شده

75+

بازاریاب فعال

25,000,000+

کل حضور های ثبت شده