ارسال مدرک

جهت استفاده کامل از امکانات سیستم باید مدارک هویتی خود را از این بخش ارسال کنید.

مدارک درخواستی شامل “کارت ملی/شناسنامه”، “مجوز کسب و کار”، “تعهدنامه” و “سایر” است.