افزودن فروشنده

شما در این قسمت می‌توانید اقدام افزودن فروشنده جدید کنید و بابت خرید اشتراک، خرید بسته و ارسال پیامک توسط آن‌ها سود ببرید.

توجه: اگر کاربر در هنگام ثبت نام کد معرف شما را وارد کند نیز زیر مجموعه شما می‌شود.

توجه: در نظر داشته باشید در این حالت پشتیبانی کاربر با یادآمد است و شما فقط با معرفی کاربر به یادآمد سود دریافت می‌کنید.