افزودن مشتری

شماره موبایل: ورود موبایل مشتری.

نام مشتری: نام مشتری به همراه اطلاعات حضور و خرید مشتری.

جنسیت و تولد: ورود اطلاعات جنسیت، روز و ماه تولد مشتری.

دسته بندی: دسته‌بندی مشتریان.

مبلغ خرید: ورود مبلغ خرید مشتری.

توجه تمامی اطلاعات بر اساس “مراحل دریافت اطلاعات از مشتری” در تنظیمات نمایش داده می‌شود.

توجه مبلغ خرید هنگام ورود از طریق “لینک اختصاصی ورود اطلاعات” نمایش داده نمی‌شود.

1شماره موبایل
ذخیره شماره موبایل مشتری | باشگاه مشتریان یادآمد
2نام مشتری
ذخیره نام مشتری | باشگاه مشتریان یادآمد
3جنسیت و تولد
ذخیره تاریخ تولد مشتری | باشگاه مشتریان یادآمد
4دسته بندی
ذخیره دسته بندی مشتری | باشگاه مشتریان یادآمد
5مبلغ خرید
ذخیره مبلغ مشتری | باشگاه مشتریان یادآمد