تغییر کلمه عبور

شما می توانید با به یاد داشتن داشتن کلمه عبور فعلی اقدام به تغییر کلمه عبور کنید. این امکان برای موارد امنیتی و ضروری کاربرد دارد.

توجه: درنظر داشته باشید پس از تغییر کلمه عبور، دسترسی شعب و سایر سیستم‌هایی که به پنل مدیریت باشگاه مشتریان مجموعه شما متصل بودند، به صورت خودکار قطع شده و باید مجدد با کلمه عبور جدید وارد شوند.