مدیریت تیکت‌های پشتیبانی

در این قسمت امکان مشاهده، جست و جو و فیلتر تیکت‌ها و وضعیت آن‌ها قابل مشاهده است.

جزئیات تیکت

شما در این قسمت می‌توانید درخواست خود را پیگیری و وضعیت تیکت و پاسخ پشتیبانی را مشاهده کنید.

همچنین امکان درج پاسخ وجود دارد.

توجه: چنانچه پس از دریافت پاسخ پشتیبانی، از سوی شما پاسخی ارسال نشود، سیستم به صورت خودکار پس از 12 ساعت وضعیت تیکت را به بسته سیستمی تغییر می‌دهد و دیگر امکات پیگیری تیکت وجود ندارد. زیرا چنین برداشت می‌شود که شما پاسخ خود را دریافت کردید.