گزارش پیام ها

در این قسمت میتوانید لیست پیامکهای ارسال شده به همراه گزارش دقیق و کامل از اطلاعات هر پیامک و وضعیت ارسال شمارهها را مشاهده کنید.
همچنین میتوانید بر اساس نیاز، اقدام به فیلتر و یافتن پیامک مورد نظر خود کنید.